Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με το διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό, το Βαλκανικό, την Παρευξείνεια και Ευρωμεσογειακή Οικονομική Συνεργασία, καθώς και την πολυεθνική διάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων.

 Περίγραμμα Μαθήματος

 • Παγκοσμιοποίηση.
 • Πολυεθνικές επιχειρήσεις.
 • Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μ.Μ.Ε.
 • Το Βαλκανικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Η Ευρωμεσογειακή Οικονομική Συνεργασία.
 • Η Παρευξείνια Οικονομική Συνεργασία.
 • Οι νέες αναδυόμενες αγορές (Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Βραζιλία κ.λπ.).
 • Η πολυεθνική διάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις.
 • Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα είδη της κοστολόγησης κατά παραγγελία και συνεχούς παραγωγής. Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες.Επίσης η ανάλυση κόστους- όγκου-κέρδους. Το πρότυπο κόστος , Αποκλίσεις Στατικοί και Ελαστικοί      προϋπολογισμοί. Η διαδικασία του Προϋπολογισμού καθώς και η ανάλυση βραχυπρόθεσμων αποφάσεων.


Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η εξειδίκευση των φοιτητών στις τεχνικές εσωτερικού και  εξωτερικού ελέγχου, τόσο από πλευράς έλεγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές όσο και από Ελεγκτές του Δημοσίου. Ειδικότερα, οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη θεωρία της  ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες του Εσωτερικού και Εξωτερικού ελέγχου, με βάση: τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και Ελεγκτικής (ΔΕΠ) και τη μεθοδολογία του ελέγχου που ακολουθούν οι ελεγκτές (εσωτερικοί και εξωτερικοί).

English/syllabus 

Audit course provides students with the knowledge and skills required to perform internal and external audit techniques, both in terms of auditing by public and private firms auditors. Specifically, students after successful attendance and examing passed will be able to perform auditing practices contacting Internal and External Audit procedures, accordingly to generally accepted principles of Accounting and Auditing (ADA) as well as the audit methodology applied by experts (internal and external).


Σκοπός

Η ανάλυση των βασικών εργαλείων της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ειδικότερα η εμβάθυνση: στους παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή των λογιστικών πληροφοριών, στις έννοιες που διέπουν το λογιστικό μοντέλο. καθώς  και τη σχέση μεταξύ αξίας και εσόδων, στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες αναπροσαρμογές, στις μεθόδους αποσβέσεων και μετοχικών αποτιμήσεων, στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στη χρήση χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δεικτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περίγραμμα

 1. Εισαγωγή στην έννοια και το περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 2. Νομοθετικό Πλαίσιο – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 3. Περιεχόμενο και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 4. Αναγνώριση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 5. Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία –Αποσβέσεις.
 6. Επιμέτρηση – απομείωση παγίων στοιχείων.
 7. Αποθέματα – Μέθοδοι αποτίμησης.
 8. Επισφαλείς απαιτήσεις.
 9. Χρηματοδοτικές μισθώσεις.
 10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού.
 11. Υποχρεώσεις και καθαρή θέση – Προβλέψεις.
 12. Λογιστική και φορολογική βάση - Αναβαλλόμενη φορολογία.
 13. Ανασκόπηση.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοίκηση έργων. Ειδικότερα εξετάζονται θέματα: Σχεδιασμού υποβολής, αξιολόγησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων. Σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα έργων και επενδύσεων. Σκοπιμότητα έργου. Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο έργου. Κόστος και πηγές χρηματοδότησης. Οικονομικές Προβλέψεις, χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και αποδοτικότητα έργου. Το επιχειρηματικό σχέδιο, σημασία, δομή, περιεχόμενο. Μέσω των ασκήσεων, καλλιεργούνται οι αναγκαίες δεξιότητες για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων επιλεγμένων κατηγοριών έργων.


Σκοπός

Σε ένα εσωτερικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς διαφοροποιείται, μεταβάλλεται και εξελίσσεται θα πρέπει επίσης και οι οικονομικές οντότητες να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε δυναμικές συνθήκες του οικονομικού και όχι μόνο περιβάλλοντος. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει το μάθημα “Management Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε δυναμικό περιβάλλον» να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα θεωρητικά και εμπειρικά εφόδια, προκειμένου να κατανοήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών. Στηριγμένοι πάνω στις προκλήσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις που διατυπώνονται από το επίσης εξελισσόμενο Management στον τομέα της λειτουργία και της προσαρμογής των οικονομικών οντοτήτων σε ένα δυναμικό εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.