Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η εξειδίκευση των φοιτητών στις τεχνικές εσωτερικού και  εξωτερικού ελέγχου, τόσο από πλευράς έλεγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές όσο και από Ελεγκτές του Δημοσίου. Ειδικότερα, οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη θεωρία της  ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες του Εσωτερικού και Εξωτερικού ελέγχου, με βάση: τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και Ελεγκτικής (ΔΕΠ) και τη μεθοδολογία του ελέγχου που ακολουθούν οι ελεγκτές (εσωτερικοί και εξωτερικοί).

English/syllabus 

Audit course provides students with the knowledge and skills required to perform internal and external audit techniques, both in terms of auditing by public and private firms auditors. Specifically, students after successful attendance and examing passed will be able to perform auditing practices contacting Internal and External Audit procedures, accordingly to generally accepted principles of Accounting and Auditing (ADA) as well as the audit methodology applied by experts (internal and external).