Σκοπός

Η ανάλυση των βασικών εργαλείων της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ειδικότερα η εμβάθυνση: στους παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή των λογιστικών πληροφοριών, στις έννοιες που διέπουν το λογιστικό μοντέλο. καθώς  και τη σχέση μεταξύ αξίας και εσόδων, στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες αναπροσαρμογές, στις μεθόδους αποσβέσεων και μετοχικών αποτιμήσεων, στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στη χρήση χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δεικτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περίγραμμα

 1. Εισαγωγή στην έννοια και το περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 2. Νομοθετικό Πλαίσιο – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 3. Περιεχόμενο και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 4. Αναγνώριση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 5. Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία –Αποσβέσεις.
 6. Επιμέτρηση – απομείωση παγίων στοιχείων.
 7. Αποθέματα – Μέθοδοι αποτίμησης.
 8. Επισφαλείς απαιτήσεις.
 9. Χρηματοδοτικές μισθώσεις.
 10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού.
 11. Υποχρεώσεις και καθαρή θέση – Προβλέψεις.
 12. Λογιστική και φορολογική βάση - Αναβαλλόμενη φορολογία.
 13. Ανασκόπηση.