Η έρευνα στη δημόσια διοίκηση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επιλογές και την εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων. Οι αλλαγές και ανακατατάξεις στο δημόσιο τομέα, καθώς και η αυξημένη πολυπλοκότητα των προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση απαιτούν συστηματική εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Το μάθημα παρουσιάζει τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας που απαιτούνται για τους δημόσιους λειτουργούς και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης προς όφελος ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, τη συλλογή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση πληροφοριών και τη διανομή τους με στόχο τη δημιουργία γνώσης, τη βελτιωμένη απόδοση, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή βελτίωση του οργανισμού.

Η έρευνα στη δημόσια διοίκηση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επιλογές και την εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων. Οι αλλαγές και ανακατατάξεις στο δημόσιο τομέα, καθώς και η αυξημένη πολυπλοκότητα των προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση απαιτούν συστηματική εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Το μάθημα παρουσιάζει τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας που απαιτούνται για τους δημόσιους λειτουργούς και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης προς όφελος ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, τη συλλογή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση πληροφοριών και τη διανομή τους με στόχο τη δημιουργία γνώσης, τη βελτιωμένη απόδοση, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή βελτίωση του οργανισμού.

Το μάθημα ασχολείται με το πρόβλημα της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων, μια ειδική δηλαδή κατηγορία προβλημάτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου επιχειρησιακών σχεδίων μεγάλης κλίμακας, τα οποία στοχεύουν στην παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος μεγάλου μεγέθους, πολυπλοκότητας και αξίας. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τον κύκλο ζωής ενός έργου, την ανάλυση του σε επίπεδα ελέγχου, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του, τις βασικές οργανωτικές δομές που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση του, τις μεθόδους και τις τεχνικές χρονικού προγραμματισμού του (CPM, PERT), τον προγραμματισμό χρήσης των αναγκαίων πόρων, τον έλεγχο της οικονομικής και χρονικής προόδου ολοκλήρωσης, τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση έργων, κ.λπ.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τις έννοιες και τα εργαλεία του μάρκετινγκ. Αναλύονται θέματα όπως είναι η έρευνα μάρκετινγκ,ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ, στρατηγική μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή/πολίτη.