Το μάθημα ασχολείται με το πρόβλημα της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων, μια ειδική δηλαδή κατηγορία προβλημάτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου επιχειρησιακών σχεδίων μεγάλης κλίμακας, τα οποία στοχεύουν στην παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος μεγάλου μεγέθους, πολυπλοκότητας και αξίας. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τον κύκλο ζωής ενός έργου, την ανάλυση του σε επίπεδα ελέγχου, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του, τις βασικές οργανωτικές δομές που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση του, τις μεθόδους και τις τεχνικές χρονικού προγραμματισμού του (CPM, PERT), τον προγραμματισμό χρήσης των αναγκαίων πόρων, τον έλεγχο της οικονομικής και χρονικής προόδου ολοκλήρωσης, τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση έργων, κ.λπ.