Η έρευνα στη δημόσια διοίκηση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επιλογές και την εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων. Οι αλλαγές και ανακατατάξεις στο δημόσιο τομέα, καθώς και η αυξημένη πολυπλοκότητα των προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση απαιτούν συστηματική εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Το μάθημα παρουσιάζει τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας που απαιτούνται για τους δημόσιους λειτουργούς και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης προς όφελος ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, τη συλλογή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση πληροφοριών και τη διανομή τους με στόχο τη δημιουργία γνώσης, τη βελτιωμένη απόδοση, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή βελτίωση του οργανισμού.