Προσέγγιση της αεροπορίκης βιομηχανίας ως πυλώνας της τουριστικής βιομηχανίας-Μελέτη αναλυση και εφαρμογή των λειτουργιών του αεροπορικού κλάδου-Ο ρόλος και η σημασία του αεροπορικού Μαρκετινγκ-Η σημασία και οι λειτουργίες μιας αεροπορικής εταιρείας και οι στρατηγικές σκοπιμότητας των αεροδρομίων στην ελληνική τουριστική αγορά

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στην αναδυόμενη γνώση του ηλεκτρονικού τουρισμού, και να βοηθήσει στην κατανόηση των διαφόρων καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ, του διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει να δώσει μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας των εξελίξεων διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για την αλυσίδα αξίας τουρισμού και της σημασίας του για τους προορισμούς, τις επιχειρήσεις και τους χρήστες. Το μάθημα παρέχει σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών τόπων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία και προώθηση των επιχειρήσεων – οργανισμών.

Το μάθημα του Μάρκετινγκ αποσκοπεί στην παρουσίαση των αρχών, μεθοδολογιών και διαδικασιών του Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού. Υιοθετείται μία πλήρης θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από ένα καινοτόμο πλαίσιο παρουσίασης του ως τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες τουριστικών επιχειρήσεων. Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να αντιληφθούν το ρόλο και τη χρησιμότητα του Μάρκετινγκ αλλά και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας που απαιτούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης προς όφελος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, τη συλλογή, τη στατιστική επεξεργασία, την αξιολόγηση πληροφοριών και τη διανομή τους με στόχο τη δημιουργία γνώσης, τη βελτιωμένη απόδοση, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή βελτίωση της επιχείρησης ή του οργανισμού.