Το μάθημα του Μάρκετινγκ αποσκοπεί στην παρουσίαση των αρχών, μεθοδολογιών και διαδικασιών του Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού. Υιοθετείται μία πλήρης θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από ένα καινοτόμο πλαίσιο παρουσίασης του ως τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες τουριστικών επιχειρήσεων. Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να αντιληφθούν το ρόλο και τη χρησιμότητα του Μάρκετινγκ αλλά και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού.