Το παρόν μάθημα μελετά το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της σύγχρονης βιομηχανίας των πολιτιστικών οργανισμών, διερευνά τα θεμελιώδη ζητήματα και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση των οργανισμών αυτών και εξετάζει την επίδρασή τους στον τουριστικό κλάδο ενός τόπου. Αναλύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών των πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, και επεξηγεί τον καίριο ρόλο του εξειδικευμένου στελέχους στη σύγχρονη ευμετάβλητη πολιτιστική αγορά. Επίσης αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η πολιτισμική δραστηριότητα ως τουριστική δραστηριότητα που συμβάλλει στη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού αποθέματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο. Εξετάζεται η δυνατότητα του τουρισμού να αξιοποιεί τα οικονομικά δεδομένα της πολιτισμικής κληρονομιάς μετατρέποντάς τα σε οικονομικούς πόρους, καθώς και η πρόκληση της ευεργετικής διαχείρισής τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.