Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας που απαιτούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης προς όφελος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, τη συλλογή, τη στατιστική επεξεργασία, την αξιολόγηση πληροφοριών και τη διανομή τους με στόχο τη δημιουργία γνώσης, τη βελτιωμένη απόδοση, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή βελτίωση της επιχείρησης ή του οργανισμού.