Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχεδιάγραμμα μαθήματος: Ειδικά Θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Διδάσκων: Δρ. Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος

 

 

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων» επιδιώκει να εμπλουτίσει τις υπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών στην επιχειρησιακή επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις με εξειδικευμένα σχετικά θέματα και ασκήσεις πράξεις. Η ύλη του μαθήματος έχει ως στόχο οι φοιτητές να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν, να μάθουν ή να εμβαθύνουν στους τρόπους και τις τεχνικές επικοινωνίας μέσα από πρακτικά ζητήματα εταιρικής επικοινωνίας.  

 

Στόχοι μαθήματος:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

•                     Αντιλαμβάνονται τις διάφορες μορφές τις επιχειρησιακής επικοινωνίας και τα ειδικά θέματα επικοινωνίας που καλούνται να διαχειριστούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις

•                     Κατανοούν τα θεμέλια της επιχειρηματικής επικοινωνίας και τις προκλήσεις επικοινωνίας σε μια ποικιλόμορφη, παγκόσμια αγορά.

•                     Εξοκειωθούν με τεχνικές εταιρικής μηνυματοδοσίας

•                     Δουν τις τεχνικές δημιουργίας και παράδοσης εταιρικών παρουσιάσεων

•                     Γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τις μορφές, τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας

•                     Αντιλαμβάνονται τους τρόπους πρόληψης και επικοινωνιακής αντιμετώπισης μιας κρίσης

•                     Γνωρίζουν ποιες μορφές διαπραγματεύσεων υπάρχουν και πώς μπορούν να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά

•                     Κατανοούν τις μορφές και τους τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων και των εσωτερικών αντιπαραθέσεων σε έναν οργανισμό

•                     Αντιλαμβάνονται ποιες μορφές εκδηλώσεων υπάρχουν και πώς μπορούν να τις διοργανώσουν αποτελεσματικά

•                     Γνωρίζουν πώς να συγγράφουν δελτία τύπου και συντάσσου επιχειρησιακά έγγραφα

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν:

•         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

•         Λήψη αποφάσεων

•         Αυτόνομη εργασία

•         Ομαδική εργασία

•         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

•         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

•         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

•         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

•         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•         Κατανόηση τεχνικών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων

•         Εξοικείωση τεχνικών εσωτερικής επικοινωνίας

•         Αναγνώριση ζητημάτων επικοινωνίας οργανωσιακών αλλαγών

Ενδεικτική βιβλιογραφία

•         Bovee, L.C. & Thill, V.J. (2021). Σύγχρονη Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Γκούνας, Α., Κικίλια, Κ. Κοτζαϊβάζογλου, Ι. Broken Hill Publishers Ltd.  

•       Κοτζαϊβάζογλου, Ι & Δ. Πασχαλούδης (2008) Οργανωσιακή Επικοινωνία, Η Επικοινωνία για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Αθήνα: Πατάκης.

Προτεινόμενο σχεδιάγραμμα κατανεμημένο σε 13 διαλέξεις:

1.     Κατανόηση των Θεμελίων της Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και προκλήσεις επικοινωνίας σε μια ποικιλόμορφη, παγκόσμια αγορά.

2.     Σχεδιασμός, συγγραφή και ολοκλήρωση επαγγελματικών μηνυμάτων.

3.     Ψηφιακά, Κοινωνικά και Οπτικά Μέσα

4.     Σύνταξη και συμπλήρωση εκθέσεων και προτάσεων.

5.     Ανάπτυξη και παράδοση επιχειρηματικών παρουσιάσεων (client’s meeting deck, εσωτερικές παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις στελεχών).

6.     Η δημιουργία και επικοινωνία της προσωπικής, δικής μας μπράντας (Ατομική στοχοθεσία καριέρας, βιογραφικό σημείωμα, υποβολή αίτησης, συνέντευξη, συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα).

7.     Επικοινωνία εταιρικών εγγράφων

8.     Διαχείριση κρίσεων: ο ρόλος του/της εκπροσώπου επικοινωνίας

9.     Διαπραγματεύσεις

10.                      Ζητήματα εσωτερικής επικοινωνίας

11.                      Επικοινωνία των οργανωσιακών αλλαγών

12.                      Επικοινωνία και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός Οργανισμού

13.                      Ανακεφαλαίωση όλων των διαλέξεων

Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος: Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή ppt, προσβάσιμες στο elearning.

Μέθοδος εξέτασης/ αξιολόγησης: Προφορικές ή γραπτές εξετάσεις και ομαδική εργασία που θα προσφέρει έως 2 βαθμούς επιπλέον στο βαθμό των εξετάσεων.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και εφαρμογών (μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεων). Στην εκάστοτε παράδοση θα παρέχονται σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα γίνεται παρουσίαση αρχείου παρουσιάσεων ppt. Θα αξιοποιηθούν επίσης χρήσιμα βίντεο και παρουσιάσεις για την ολιστική προσέγγιση του θέματος. Λόγω μακροχρόνιων συνεργασιών του διδάσκοντα, σε συνεννόηση με το τμήμα μπορούν να σχεδιαστούν μικρά εργαστήρια με προσκεκλημένα στελέχη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (δια ζώσης ή διαδικτυακά).