Σκυρόδεμα: Α’ ύλες, πρόσθετα και πρόσμικτα. Μελέτη σύνθεσης‐Κοκκομετρικές καμπύλες.  • Νωπό σκυρόδεμα: Ιδιότητες, Μεταφορά, Διάστρωση, Συντήρηση, Λήψη δοκιμίων.  Σκυροδέτηση σε ειδικές συνθήκες.  • Σκληρυμένο σκυρόδεμα: Μικροδομή. Αντοχές, Σταθερότητα όγκου. Ανθεκτικότητα.  Κριτήρια συμμόρφωσης και  Αποδοχή φορτίου ή παρτίδας σκυροδέματος.   • Ειδικά Σκυροδέματα: Αυτοσυμπυκνούμενο, Υψηλής αντοχής, Ινοπλισμένο, Εκτοξευόμενο.  • Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος: Μέθοδοι παραγωγής, ονοματολογία, Λειτουργικές  ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά. Διάβρωση. Συγκολλήσεις χαλύβων. Συμμόρφωση  ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Έλεγχοι. Διαμόρφωση χαλύβων στις  κατασκευές.  • Κανονισμός Σκυροδέματος. Κανονισμός χαλύβων οπλισμού.  

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ. Δεν περιέχει υλικό για το μάθημα!

Εισαγωγή στην δομή των υλικών. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες.  

Δομικά πετρώματα‐ Αδρανή υλικά: Τύποι, χαρακτηριστικά και ιδιότητες.  

Κονίες: Ορισμοί, Είδη, Τρόποι παραγωγής, Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Αερικές   και υδραυλικές κονίες.  

Τσιμέντα: Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Τσιμέντα Πόρτλαντ. 

Ενυδάτωση. Ειδικοί τύποι  τσιμέντων. Ποζολανική αντίδραση. Φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες τσιμέντων. 

Κονιάματα:  Σύνθεση. Κατηγορίες. Ιδιότητες – χαρακτηριστικά 

Πρόσφυση, αντοχές,  ανθεκτικότητα). Εισαγωγή στην τοιχοποιία (Είδη, αντοχές). 

Κεραμικά Υλικά (Οπτόπλινθοι: Ιδιότητες, Αντοχές).  

Εισαγωγή στα μεταλλικά υλικά. 


Εισαγωγικά περί Προγραμματισμού.  Αλγόριθμοι και λογικά Διαγράμματα.

Περιβάλλον Matlab(Octave). Γραμμή εντολών. Σταθερές, μεταβλητές, πίνακες,συναρτήσεις βιβλιοθήκης.

Αριθμητικές Πράξεις με απλές μεταβλητές και πίνακες. Εντολές και αρχεία βοήθειας.

Συγγραφή προγράμματος. Αρχεία .m. Εντολές εισόδου, εξόδου,input,disp,fprintf.Συναρτήσεις χρήστη τύπου inline. Εκτέλεση προγράμματος. Αποσφαλμάτωση.

1. Συναρτήσεις περισσοτέρων μεταβλητών και  γραφικές τους παραστάσεις.

2. Μερική παράγωγος και ολικό διαφορικό.

3. Πολλαπλά ολοκληρώματα,

4. Βασικές έννοιες της Διαφορικής Γεωμετρίας.

5. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα.

6. Εφαρμογές σε θέματα της Μηχανικής

Περιεχόμενο μαθήματος:

· Βασικές έννοιες και αρχές της Τεχνικής Μηχανικής.

· Στοιχεία διανυσματικού λογισμού.

· Σύνθεση - ανάλυση δυνάμεων στο επίπεδο και στο χώρο. Γραφικές και αναλυτικές μέθοδοι.

·  Ροπή δύναμης ως προς σημείο και ως προς άξονα. Ζεύγος δυνάμεων. Παράλληλη μεταφορά δύναμης.

· Κέντρο βάρους απλών και σύνθετων επιφανειών. Ροπές αδράνειας επιφανειών.

· Συνθήκες - εξισώσεις ισορροπίας συστήματος δυνάμεων - ροπών. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος.

·  Είδη στηρίξεων και χρήση αυτών για την επίτευξη στερεότητας και ισοστατικότητας των φορέων.

·  Μορφές φορτίσεων σε επίπεδους φορείς και υπολογισμός αντιδράσεων στις στηρίξεις.

· Δικτυωτοί φορείς. Μόρφωση. Αξονικές δυνάμεις ράβδων. Εφελκυσμός – θλίψη. Υπολογισμός αξονικών δυνάμεων ράβδων. Αναλυτική μέθοδος των κόμβων. Μέθοδος των τομών Ritter.

Το μάθημα στοχεύει  στην εκμάθηση αρχιτεκτονικού και οικοδομικού σχεδίου με ψηφιακά λογισμικά σχεδιασμού. Το βασικό λογισμικό θα είναι το AutoCAD (Autodesk). Με τα λογισμικά αυτά δίνεται η δυνατότητα για ακριβή σχεδίαση, για ταχείες αλλαγές και μετατροπές των αντικειμένων σχεδιασμού, για αποτελεσματικότερη οργάνωση των φακέλων σχεδίων καθώς και για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς. Στόχος είναι η γεωμετρική και κατασκευαστική πληροφορία για κάθε έργο να είναι εύκολα προσβάσιμη και διαχειρίσιμη μεταξύ των συνεργαζόμενων μηχανικών και φορέων που σχετίζονται με το έργο.

 Οι φοιτητές καλούνται να εδραιώσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον ψηφιακό σχεδιασμό των έργων, να καλλιεργήσουν τις σχεδιαστικές δεξιότητες στο συγκεκριμένο λογισμικό, να αντιληφθούν τις διαστάσεις στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών χρηστών καθώς και τις δυνατότητες στη διασύνδεση των δεδομένων για κάθε έργο και τις εφαρμογές της.

 Το μάθημα δεν αποτελεί εκμάθηση αποκλειστικά ενός λογισμικού, αλλά επιχειρεί να εισάγει μέσω αυτού τη φιλοσοφία χρήσης των σχεδιαστικών λογισμικών γενικότερα, ώστε  οι φοιτητές να είναι σε θέση να μεταβούν σε και σε άλλα λογισμικά, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν, να τα χρησιμοποιούν και να παρακολουθούν τις εκάστοτε αναβαθμίσεις τους.


Εισαγωγή στην Τοπογραφία

  • Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, διευθύνσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές), μονάδες μετρήσεων.
  • Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες.
  • Τοπογραφικά όργανα.
  • Εργασίες πεδίου.
  • Εργασίες γραφείου.
  • Χάρτες, διαγράμματα, σύμβολα, μέθοδοι σχεδίασης.

Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις Τοπογραφίας. Μαθαίνουν τα Θεμελιώδη Προβλήματα της Τοπογραφίας για τον προσδιορισμό συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων, τις μεθόδους υπολογισμού Υψομέτρων σημείων πάνω στην φυσική γήινη επιφάνεια καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού Εμβαδών. Έρχονται σε επαφή με τον βασικό Τοπογραφικό εξοπλισμό. Εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό μιας τοπογραφικής εργασίας, την εκπόνηση των μετρήσεων, την επεξεργασία τους έως και την αποτύπωση του αποτελέσματος στο χαρτί μαθαίνοντας να συντάσσουν ανεξάρτητα τοπογραφικά διαγράμματα.