1. Συναρτήσεις περισσοτέρων μεταβλητών και  γραφικές τους παραστάσεις.

2. Μερική παράγωγος και ολικό διαφορικό.

3. Πολλαπλά ολοκληρώματα,

4. Βασικές έννοιες της Διαφορικής Γεωμετρίας.

5. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα.

6. Εφαρμογές σε θέματα της Μηχανικής