Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται κάποιες βασικές  μέθοδοι  Αριθμητικής Ανάλυσης και  γίνεται  εφαρμογή  τους  σε  Η/Υ  με  το  πρόγραμμα  Matlab.  Παρουσιάζονται  θέματα  όπως επίλυση  μη  γραμμικών  εξισώσεων  και  γραμμικών  ‐  μη  γραμμικών    συστημάτων,  παρεμβολή, αριθμητική  παραγώγιση,  αριθμητικός  υπολογισμός  ορισμένων  ολοκληρωμάτων,  επίλυση διαφορικών εξισώσεων  και επίλυση  συστημάτων  διαφορικών εξισώσεων. Τέλος, μελετάται  η εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε προβλήματα Πολιτικού Μηχανικού.