Το μάθημα των Μαθηματικών ΙΙ διαπραγματεύεται τα αντικείμενα:

1. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Μερικές παραγώγους και εφαρμογές αυτών.

2. Διπλά ολοκληρώματα και εφαρμογές

3. Διαφορικές Εξισώσεις 1ης και ανώτερης τάξης.

4. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων.

5. Εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων, με έμφαση στις ταλαντώσεις.