Το Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύστημα καταγραφής γης και των δικαιωμάτων που ασκούνται, με βάση τις συνθήκες της κάθε εποχής, όπως διαμορφώνονται σε κοινωνικό, οικονομικό, τεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο, εφαρμόζοντας τις τέσσερις (4) βασικές αρχές : 1. της εγγραφής, 2. της  συγκατάθεσης, 3. της δημοσιότητας και 4. της ειδικότητας, ώστε όλοι να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τη νομική κατάσταση κάθε γεωτεμαχίου και να επέλθει μια ισορροπία των δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων γης.

Στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με το Κτηματολόγιο, για την άσκηση πολιτικής γης, από τη σκοπιά που ο καθένας είναι χρήστης του τελικού προϊόντος.  Εκτός από το περιεχόμενο, τις διαδικασίες σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου προσεγγίζονται θέματα για το Δασικό κτηματολόγιο, για ειδικές κατηγορίες χαρακτηρισμένων χώρων, όπως αιγιαλός και παραλία,  για τις τεχνικές διαστάσεις της κτηματογράφησης και τους στόχους του 3D κτηματολογίου, τη σύγκριση και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ευρώπη και παγκοσμίως, τη κτηματογράφηση στρην εφαρμοσμένη πολεοδομία, μέσω των πράξεων εφαρμογής, τη δυναμική παρακολούθησης της αστικής γης και τη συσχέτιση του κτηματολογίου με οικονομικά μεγέθη.  


Το μάθημα «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Αναβάθμιση Κτιρίων & Ανοικτών Χώρων» είναι ένα θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα του α΄ εξαμήνου (κορμού, υποχρεωτικό) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, Επανάχρηση και Χωρικές Αναπλάσεις», συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών. Απευθύνεται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΠΣ, Μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως της επιλογής κατεύθυνσης στο ΜΠΣ. Στοχεύει σε μία σφαιρική θεώρηση των αντικειμένων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με κύριο άξονα τις επεμβάσεις στα κτίρια και στον αστικό χώρο.


Στο μάθημα παρουσιάζεται τόσο η παθολογία των κατασκευών όσο και οι βασικές αρχές επισκευής-ενίσχυσης ακολουθώντας τις σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), ενώ δίνεται έμφαση στα υλικά και στις τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης κάθε δομικού στοιχείου.

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφισταμένων κατασκευών ακολουθώντας τις σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και του EC8 Part3.

Το μάθημα «Αστικές Αναπλάσεις» είναι ένα θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα του β΄ εξαμήνου (κατεύθυνση Α2, υποχρεωτικό). Στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με τους χωρικούς μετασχηματισμούς των σύγχρονων πόλεων και τις πολιτικές και εφαρμογές αστικών αναπλάσεων. Εξετάζονται φαινόμενα που συνδέονται με την αστική εξάπλωση, συρρίκνωση και παρακμή, αλλαγές χρήσεων γης, γήρανση του κτιριακού αποθέματος, υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος,  αναζωογόνηση, σχεδιασμό και διαχείριση πρασίνου, ανάπλαση αστικών κενών, την αντιμετώπιση κρίσεων λόγω φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τα χαρακτηριστικά των δημιουργικών και έξυπνων πόλεων.