Το μάθημα έχει στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση των τεχνικών, των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη των δεδομένων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (analytics), για τον εντοπισμό των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών, τη διάγνωση περιπτώσεων απάτης, τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων, τη βελτίωση των παρεχόμενων προσωποποιημένων υπηρεσιών ή ακόμη και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Επίσης, περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση των βασικών αρχών και εννοιών της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και της κρυπτογραφίας.


Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) μετατρέπει τον φυσικό μας κόσμο σε ένα πολύπλοκο και δυναμικό σύστημα συνδεδεμένων συσκευών σε πρωτοφανή κλίμακα. 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία καθιστούν δυνατή μια ευρύτερη υιοθέτηση του IoT, από έξυπνους αισθητήρες που μπορούν να αξιολογήσουν τις συνθήκες καλλιέργειας σε ένα αγρόκτημα, έως τις έξυπνες οικιακές συσκευές που γίνονται όλο και πιο δημοφιλές. 

Αλλά ποια είναι τα δομικά στοιχεία του IoT; Και ποιες είναι οι βασικές τεχνολογίες που οδηγούν την επανάσταση του IoT;

Σε αυτό το μάθημα θα δώσει μια επισκόπηση σε:

 • Βιομηχανικές & Οικιακές Εφαρμογές του IoT
 • Αισθητήρες
 • Ενσωματωμένα συστήματα
 • Δικτύωση
 • Κυκλώματα

ΤΒ1 Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Εφαρμογές

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών και αποσκοπεί στο να τους εφοδιάσει με την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίαση και λειτουργία των σύγχρονων δικτύων ψηφιακών κινητών επικοινωνιών διαφόρων γενεών (GSM, UMTS, LTE και 5G).

Στο μάθημα Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ  Ι συμπληρώνεται η θεωρητική παρουσίαση των  βασικών αρχών  λειτουργίας των σύγχρονων ψηφιακών ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών καθώς και της Μικροκυματικής Τεχνολογίας που γίνεται στο μάθημα ΤΑ1 Θεωρία και Τεχνολογία Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών από:

·        την προσομοίωση των συστημάτων αυτών σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον (Matlab-Simulink-Communications and Digital Signal Processing Toolbox)

·        τη μελέτη κυματομορφών και ψηφιακών διαμορφώσεων που παράγονται από τηλεπικοινωνιακές ηλεκτρονικές διατάξεις (κιτ) στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας με τη βοήθεια ψηφιακού παλμογράφου, φασματικού αναλυτή και γεννήτριας σημάτων.

·        την προσομοίωση της ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης συστημάτων 3G/HSPA σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον (Advanced Design System, Keysight Technologies)

·        την προσομοίωση μικροκυματικών διατάξεων για τηλεπικοινωνιακούς πομπούς και δέκτες συστημάτων 3G και 4G σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον (Advanced Design System, ADS της Keysight Technologies)

·        τις μετρήσεις με χρήση του διανυσματικού μικροκυματικού αναλυτή (VNA, Agilent)

 

·       Teacher:Αναστάσιος Παπατσώρης

·       Teacher:Στυλιανός Τσίτσος

·       Teacher: Δημήτριος Ευσταθίου


Στο μάθημα Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ  ΙΙ συμπληρώνεται η θεωρητική κατάρτιση του μαθήματος Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας κι Εφαρμογές (ΤΒ1) με:

·        την προσομοίωση των συστημάτων αυτών σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον (Matlab-Simulink-Communications και DSP Toolbox).

·        τη σύνθεση σημάτων και τη λήψη μετρήσεων παραμέτρων καναλιών κινητής τηλεφωνίας με κατάλληλο επαγγελματικό εργαστηριακό εξοπλισμό.

·        την διενέργεια εκστρατείας συλλογής δεδομένων διάδοσης και το προσδιορισμό του εκθέτη απωλειών διάδοσης και της τυπικής απόκλισης της κυψέλης.

·        την εκπαίδευση στην χρησιμοποίηση εφαρμογών σε κινητές συσκευές με έμφαση στην εποπτεία του δικτύου ασύρματης πρόσβασης.

Επίσης, συμπληρώνεται η θεωρητική κατάρτιση των Δικτύων Οπτικών Τηλεπικοινωνιών (TB2) με:

·        την εκμάθηση κατάλληλου λογισμικού με τη βοήθεια του οποίου προσομοιώνονται οπτικοί πομποί, ανιχνευτές/δέκτες, ενισχυτές, προϋπολογισμοί ενεργών και παθητικών οπτικών ζεύξεων καθώς και δίκτυα πολυπλεξίας μήκους κύματος (WDM).

·        την πρακτική ενασχόληση κι εκμάθηση της λειτουργίας ειδικών οργάνων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, εύρεση βλαβών και πιστοποίηση δικτύων οπτικών επικοινωνιών, όπως του μετρητή ισχύος (Power meter) και του ανακλασίμετρου (OTDR).

·        την πρακτική εξάσκηση στην μηχανική (mechanical) και θερμική (fusion) συγκόλληση (splicing) οπτικών ινών.

·        την παρουσίαση εξαρτημάτων ινοοπτικής τεχνολογίας, όπως συνδετήρων, συζευκτών, οργανωτήρων συνδέσεων, πίνακες οπτικής διανομής, κλπ. 

·       Teacher:Αναστάσιος Παπατσώρης

·       Teacher: Δημήτριος Ευσταθίου

·       Teacher: Δήμητρα Κετζάκη


Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Αρχές και εφαρμογές οπτικών ινών και κυματοδηγών. Βασικές αρχές των συστημάτων οπτικής επικοινωνίας (οπτικές ζεύξεις, συστήματα υψηλής ταχύτητας, δίκτυα πολυπλεξίας WDM) και των οπτικών εξαρτημάτων (LED, Laser, ανιχνευτές-δέκτες, οπτικοί ενισχυτές).

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή, Οπτικές Ίνες
  • Περιγραφή Γεωμετρικής Οπτικής, διάδοσης κυμάτων,
  • Χρωματική διασπορά, διασπορά λόγω πόλωσης, περιορισμοί λόγω της διασποράς, απώλειες σε οπτικές ίνες, μη γραμμικά φαινόμενα.
 • Συνδέσεις οπτικών ινών: αρθρώσεις, συζεύκτες και μονωτές
  • Ευθυγράμμιση των ινών και των κοινών συνδετήρων, συνδέσεις ινών, συζεύκτες ινών, οπτικοί απομονωτές και κυκλοφορητές.
 • Οπτικοί πομποί
  • Βασικές αρχές εκπομπής φωτός, αυθόρμητη εκπομπή, εξαναγκασμένη εκπομπή, και απορρόφηση, αναστροφή πληθυσμού, λειτουργία Laser, οπτική ανατροφοδότηση, εκπομπή από ημιαγωγούς, ομοεπαφές και ετεροεπαφές
  • Δίοδος Εκπομπής Φωτός LEDLaser ημιαγωγών, έλεγχος των διαμήκων καταστάσεων , χαρακτηριστικά των Laser, σχεδιασμός των οπτικών πομπών
 • Οπτικοί Δέκτες
  • Κοινοί Φωτοανιχνευτές, σχεδιασμός δέκτη, θόρυβος στον δέκτη, ευαισθησία δέκτη, υποβάθμιση της ευαισθησίας, απόδοση δέκτη
 • Οπτικοί ενισχυτές
  • Ημιαγωγικοί ενισχυτές οπτικών σημάτων, ενισχυτές Raman, ενισχυτές Erbium-Dopped οπτικών ινών,  εφαρμογές.
 • Πολυκάναλα συστήματα
  • WDM Οπτικά Συστήματα, WDM Εξαρτήματα, ζητήματα απόδοσης WDM συστήματος
 • Εισαγωγή στα Παθητικά Οπτικά Δίκτυα (PONs)
 • Σπουδή περίπτωσης: Gigabit παθητικά οπτικά δίκτυα