Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική διερεύνηση της ελεγκτικής επιστήμης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα από την παράθεση της έννοιας, των σκοπών, των διακρίσεων και των ειδών της ελεγκτικής, παρουσιάζεται η οριοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αρχών και μεθόδων διενέργειας εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στις οικονομικές μονάδες. Γενικότερα, επιδιώκεται η παροχή νέων εξειδικευμένων γνώσεων σε ελεγκτικά θέματα και ζητήματα.