Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το Διαδίκτυο ως χώρος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να καταρτίσει κατάλληλα τους εκπαιδευόμενους πάνω στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία στο Διαδίκτυο και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές για να πετύχουν επιχειρηματικούς σκοπούς.