Το μάθημα προτείνει μία αναδρομή στις πλέον σημαντικές φάσεις της Ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα εναλλακτικών-ανταγωνιστικών οικονομικών θεωριών, τη μελέτη της εξέλιξης των κυριότερων μακροοικονομικών δεικτών και την ανάλυση των κυριότερων διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας. Επίσης, μέσα από την οπτική της Οικονομικής Ανάλυσης, επιδιώκει μια προσέγγιση κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική σύγχρονη πραγματικότητα σε ένα περιβάλλον εγχώριας και διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στόχος του μαθήματος είναι, η εξοικείωση των φοιτητών με μεθοδολογικά εργαλεία μέσω των οποίων μπορούν να αναλύουν τρέχοντα ζητήματα της οικονομίας.