Το μάθημα "Στοιχεία Δικαίου των Επιχειρήσεων" έχει ως αντικείμενο τον ειδικό κλάδο του δικαίου που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιχείρησης, ως ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία μέσω του κατάλληλου συνδυασμού των παραγωγικών συντελεστών, αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Η επιχειρηματική δράση συνιστά πτυχή θεμελιώδους δικαιώματος, το οποίο κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παράλληλα, το μάθημα παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις για τις βασικές έννοιες του Δικαίου: το Δίκαιο και η διαίρεσή του σε κλάδους, κανόνες δικαίου και ιεράρχησή τους, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, δικαιώματα και κατηγορίες δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες και είδη των δικαιοπραξιών, αντιπροσώπευση, παραγραφή, βασικοί όροι του Ενοχικού Δικαίου και του Εμπράγματου Δικαίου, η συγκρότηση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, βασικοί όροι του Εμπορικού Δικαίου, η Δημόσια Επιχείρηση κλπ.