Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα εξετάζει το διευρυμένο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Ηθικής. Επιχειρεί να προσφέρει ολιστική κατανόηση του σύνθετου όρου και της σημαντικότητας της ΕΚΕ στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Αρχικά συστήνεται ο όρος στους φοιτητές μελετώντας τις θεωρίες εξέλιξης του από την αρχική εταιρική φιλανθρωπία έως τη σύγχρονη ολιστική προσέγγιση της εταιρικής υπευθυνότητας και της θεωρίας των ενδιαφερομένων μερών. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούν τα στελέχη ΕΚΕ και εκλείπουν από την αγορά εργασίας όπως η κατάρτιση Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με τα πρότυπα Global Reporting Initiative και τα πρότυπα διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΑΑ1000SES). Θα δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό την υλοποίηση και την αποτίμηση των προγραμμάτων ΕΚΕ καθώς επίσης και στους μηχανισμούς διαχείρισης χορηγιών και δωρεών. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία μέσω ενός συνδυασμού θεωρίας και ασκήσεων και πραγματικών μελετών περίπτωσης τοπικών επιχειρήσεων και μετά το πέρας των μαθημάτων θα έχουν κατανοήσει πλήρως τη σύνθετη λειτουργία εντός εταιρικού τμήματος ΕΚΕ, τις προκλήσεις του και τη σημαντικότητα του στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Σε συνεννόηση με το τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης στελεχών ΕΚΕ (δια ζώσης ή διαδικτυακά) από τοπικές (Σέρρες) ή κοντινές (Κιλκίς, Θεσσαλονίκη) επιχειρήσεις για παρουσίαση καλών πρακτικών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

·         Haski - Leventhal D., (2018). Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Εργαλεία και θεωρίες για υπεύθυνη διοίκηση. Μανασάκης, Κ., Θερίου, Γ., επιμέλεια ελληνικής έκδοσης. Εκδόσεις Τζιόλα

 

·         Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. From Products to Customers to the Human Spirit, New Jersey: John Wiley and Sons Inc.