Σκοπός μαθήματος:  Να  αποκτήσουν  οι  σπουδαστές  τις  βασικές  γνώσεις  και  δεξιότητες  για  να  μελετάνε  και  να    υπολογίζουν  δίκτυα  ροής  με  εφαρμογές  στη  βιομηχανία  και  στον  οικιακό  τομέα.

 

Περιγραφή μαθήματος:

 

Το μάθημα υλοποιείται μέσα από διαλέξεις, ενεργητική συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων της πράξης καθώς και με υλοποίηση  εργασιών  με πρακτική  διάσταση.

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι:

Περιγραφή  δικτύων  ροής,  υλικά  και  εξαρτήματα,  απώλειες  πίεσης,   αριθμός  Reynolds,  διάγραμμα  Moody,  προσεγγιστικές  σχέσεις,  απώλειες  πίεσης  σε  ασυμπίεστη ροή,  εφαρμογή  σε  σχεδιασμό  πυροσβεστικών  δικτύων,   δίκτυα  αερίων,  απώλειες  πίεσης  σε  συμπιεστή  ροή,  εφαρμογή  σε  δίκτυα  φυσικού  αερίου,  κανονισμός  εσωτερικών  εγκαταστάσεων  διανομής  φυσικού  αερίου,  θερμική  φόρτιση, δίκτυα  αεραγωγών.  υδραυλική  διάμετρος  αγωγού,  ανεμιστήρες, εφαρμογή  σε  δίκτυα  αεραγωγών  κλιματισμού,  υπολογισμός  δικτύων  με  τη  μέθοδο  Hardy-Cross.