Το μάθημα συνδέει τη διοίκηση με την τεχνολογία και την καινοτομία.

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

Να παρουσιάσει τις έννοιες της καινοτομίας και της τεχνολογίας και να αναδείξει τη σημασία τους για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Να επισημάνει την αξία της καινοτομίας και της τεχνολογίας και της επιτυχούς σύνδεσης των δύο.

 Να παρουσιάσει τις πηγές, τα μοντέλα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία.

Να αναλύσει τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις που επανακαθορίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις των νέων

τεχνολογιών.

Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και εργαλεία για την αξιολόγηση και την επιλογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων καινοτομίας ως βάση για την ανάπτυξη δικών τους καινοτομιών.