Τίτλος μαθήματος  :  Οργάνωση,  διοίκηση  παραγωγή  τεχνικού  έργου.

 

Προαπαιτούμενα  :  Δεν  υπάρχουν

 

Στόχος μαθήματος:  Απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της οργάνωσης  και διοίκησης  συνεργείου  &  εργοταξίου  παραγωγής  τεχνικού έργου.

 

Σκοπός μαθήματος:  Η δυνατότητα να κατανοούν τα σημαντικά  θέματα  που σχετίζονται  με την οργάνωση  και διοίκηση  συνεργείου &  εργοταξίου παραγωγής  τεχνικού έργου.  Η  αντίληψη  των  κινδύνων και  η πρόληψή τους κατά την  υλοποίηση  του τεχνικού έργου.  Ο  χρονικός προγραμματισμός  ενός  τεχνικού έργου.   Η  κατανόηση  της  οικονομικής  διάστασης  ενός  τεχνικού έργου.   Η  κατανόηση  της  εμπλοκής  της τρέχουσας  νομοθεσίας  στην  παραγωγή  τεχνικού έργου.

 

Περιγραφή μαθήματος:

 

Το μάθημα υλοποιείται μέσα από διαλέξεις, ενεργητική συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων της πράξης καθώς και με υλοποίηση  σχετικού  θέματος με πρακτική  διάσταση.

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι:

Αρχές  διοίκησης  ομάδας,  τα  χαρακτηριστικά  του  αρχηγού,  σχέσεις  μελών  ομάδας,   ομαδικό πνεύμα/ατομική προσπάθεια,  μεθοδολογίες  αξιολόγησης  ανθρώπινου  δυναμικού,  επιλογή  μελών  ομάδας,  δεξιότητες  και αδυναμίες.   Οικονομική  διαχείριση  έργου,  παραστατικά,   ταμείο,  εισροές/εκροές,  λογιστικά  συστήματα,   νομοθεσία,  μεθοδολογίες  οικονομικής  παρακολούθησης  έργου.  Ασφάλεια  κατά  την  υλοποίηση  τεχνικού έργου,  περιγραφή  ατυχημάτων,  μεθοδολογίες  πρόληψης,  νομοθεσία,  Σχέδιο &  Φύλλο  υγιεινής  και  ασφάλειας  έργου  ΣΑΥ-ΦΑΥ.   Χρονικός  προγραμματισμός  έργου διαγράμματα  PERT & GANT,  κρίσιμη  διαδρομή,  χρόνος  ολοκλήρωσης  έργου,  πιθανότητες,   φάσεις  έργου,   πόροι  για  την  υλοποίηση  του έργου,   εφαρμογή  σε Microsoft  Project

 

Εξέταση.

Το μάθημα  εξετάζεται  μέσα  από  θέμα  στο  οποίο  ο  σπουδαστής  πρέπει  να διαμορφώσει  το πλαίσιο  υλοποίησης  ενός  τεχνικού έργου  εφαρμόζοντας  αυτά  τα οποία  διδάχτηκε.

 

Βιβλιογραφία:

J.N. Ivanchovitz,  Human resource  management,  Mc Graw Hill,   2001.

Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ασφάλειας  &  Υγιεινής  Εργασίας,  εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για  τεχνικούς  ασφαλείας,  2005.