Το μάθημα της Σκηνογραφίας Ι επιδιώκει να γνωρίσει στους φοιτητές/ -τριες βασικά στοιχεία της σκηνογραφίας μέσα από θεωρητικές διαλέξεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα θέματα των διαλέξεων:

-          Τι είναι σκηνογραφία.

-          Ιστορία της σκηνογραφίας.

-          Ενδυματολογία – βασικά στοιχεία.

-          Δομή και οργάνωση των θεάτρων. / Ο χώρος του Θεάτρου.

-          Ο ρόλος του φωτισμού στη σκηνογραφία.


Μαθησιακοί στόχοι:

  1. Εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με βασικές έννοιες τις σκηνογραφίας και με παραμέτρους της που παίζουν σημαντικό ρόλο.
  2. Προσπάθεια προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης.
  3. Συνδυασμός θεωρίας και πράξης .
  4. Κατανόηση - ανάλυση θεατρικού κειμένου και μεταφορά σημαντικών στοιχείων σε τρεις διαστάσεις του χώρου (κατασκευή μακέτας υπό κλίμακα).
  5. Ατομική ευθύνη και συνεργασία - ομαδικότητα στο πλαίσιο των εργασιών εξαμήνου.
  6. Παρουσιάσεις ατομικών και ομαδικών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος - εξοικείωση με τη διαδικασία της βιβλιογραφικής έρευνας, της παρουσίασης σε κοινό (συμφοιτητές/-τριες).

7.       Εξοικείωση με την κατασκευή, τη σχεδίαση και την απεικόνιση (π.χ. (ελεύθερα / γραμμικά /σκίτσα, κολάζ, φωτογραφία κλπ.)

8.       Εμβάθυνση στη συνολική αντίληψη και ανάλυση του χώρου και κατανόηση της οπτικής πληροφορίας προς τον θεατή (αναλογίες, κλίμακα κλπ.)