Το Μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της επιστήμης των σύνθετων υλικών, τη φύση, τη δομή και τις ιδιότητες αυτών των υλικών, καθώς επίσης και τη μηχανική συμπεριφορά τους, όπως, π.χ., την αντοχή τους στα διάφορα είδη φθοράς, αντίσταση στις διάφορες μορφές καταπονήσεων, όπως εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, στρέψη κ.ά.. Επίσης, αφορά στα διαγράμματα φάσεων των σύνθετων υλικών, τον τρόπο ανάγνωσής τους και τις πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από αυτά για τη δομή και τη σύσταση των υλικών, όπως επίσης και για τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες ή/και τις αντίστοιχες θερμικές.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν πλήρως σε ότι αφορά στη σύσταση, τη δομή, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των σύνθετων υλικών.

Ορισμός σύνθετων υλικών, συνιστωσών φάσεων, ταξινόμηση, διαγράμματα Ashby, περιοχές εφαρμογών, ανάλυση SWOT, Υλικά μήτρας με έμφαση στις θερμοπλαστικές και θερμοσκληρυνόμενες μήτρες, Ενίσχυση – ρόλος, σημαντικοί τύποι ενίσχυσης – κατασκευή, τροποποίηση, χαρακτηρισμός, Διεπιφάνεια – Ενδιάμεση φάση: Ορισμός, ρόλος, διαβροχή, μηχανισμοί πρόσφυσης, μέθοδοι τροποποίησης, Τεχνολογίες κατασκευής με έμφαση στα σύνθετα με πολυμερική μήτρα (συνεχείς και κοντές ίνες, σωματιδιακά και νανοσύνθετα). Επιλεγμένες άλλες μέθοδοι για την κατασκευή σύνθετων υλικών, Μη συμβατικά σύνθετα, Βιολογικά σύνθετα, Μικρομηχανική σύνθετων (πυκνότητα, μηχανικές ιδιότητες, θερμικές ιδιότητες, μεταφορά φορτίου), Μακρομηχανική σύνθετων υλικών (ελαστική παρα-μόρφωση, ελαστική ανάλυση τανυστών – στρώση – πολύστρωτη). Νανοπορώδη και φυλλόμορφα υλικά. Νανοσύνθετα υλικά αργίλων / πολυμερών. Άλλα φυλλόμορφα υλικά: γραφίτης, MoS2. Φουλερένια. Νανοσωλήνες Άνθρακα. Ανόργανοι νανοσωλήνες.