Το μάθημα αποτελεί μάθημα εξειδίκευσης στις έννοιες των προηγμένων υλικών, των βελτιωμένων ιδιοτήτων τους (μηχανικών, φυσικών, χημικών, κ.ά.), των διαφόρων μεθόδων παραγωγής τους, της αξιοποίησης των προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, των επιδράσεών τους στο περιβάλλον και τέλος της διάθεσής τους μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει και να έχει κατανοήσει τους τεχνοοικονομικούς συσχετισμούς μεταξύ της παραγωγής, της χρήσης και μετέπειτα διάθεσης των διαφόρων κατηγοριών προηγμένων υλικών.
• Να έχει κατανοήσει τη σημασία της σύστασης και της δομής των προηγμένων υλικών και τις επιπτώσεις τους στις ιδιότητές τους.
• Να έχουν εξοικειωθεί με τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις τεχνικών προβλημάτων με χρήση απλών ή προηγμένων υλικών και να δύνανται να τις αξιολογήσουνε και να επιλέξουνε την πλέον κατάλληλη προς εφαρμογή από τεχνοοικονομική σκοπιά.
• Να είναι σε θέση να επιλέξουνε και να εφαρμόσουνε τις καταλληλότερες επιφανειακές κατεργασίες (π.χ., εναπόθεση επιστρωμάτων) πριν και μετά την εκάστοτε παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο τεχνικό αποτέλεσμα.