Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι κατανόηση και η γνώση των δημοσίων οικονομικών.
Ειδικότερα με τις διαλέξεις και τις μελέτες περιπτώσεων στις ασκήσεις πράξεις στόχος είναι να γνωρίσουν και να αναλύουν την δημόσια οικονομική, το νομικό πλαίσιο του κράτους, μέγεθος του
κράτους, δημόσιες δαπάνες και κρατικά έσοδα.