Το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία  του ψηφιακού μάρκετινγκ με σκοπό τη δημουργία αξίας για τους πελάτες τους. Το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί μοχλό ο οποίος ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών και της επιχείρισης αναδεικνύοντας έννοιες όπως η συν-δημιουργία περιεχομένου, η εμπλοκή του πελάτη με τη μάρκα, η καλλιέργεια της πιστότητας του πελάτη, η από στόμα διάχυση μηνυμάτων κ.α. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών για ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις αγορές και τις στρατηγικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων λόγω της χρήσης του διαδικτύου και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι θεματικές ενότητες θα δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν νέα γνώση, διαχειριστικές και επικοινωνιακες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ στο ψηφιακό περιβάλλον.