Το μάθημα «Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών» ως μάθημα υποβάθρου γνώσης, αποσκοπεί στην μεταφορά γνώσεων προς τους φοιτητές που σχετίζονται με την εμφάνιση της επιστήμης και της επιστημονικής γνώσης, τις μεθόδους και την μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι διάφορες επιστήμες, τον τρόπο προσέγγισης των διαφόρων ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, την εξέλιξη των διαφόρων οικονομικών θεωριών και γενικά τους τρόπους συγγραφής – διαμόρφωσης και παρουσίασης των διαφόρων επιστημονικών εργασιών.
Ο φοιτητής ως φορέας επιστημονικής γνώσης, οφείλει να γνωρίζει πως αντλείται, αναλύεται, διαμορφώνεται και παρουσιάζεται η γνώση μέσα από επιστημονικά κείμενα, τα οποία υπακούουν στα διάφορα φορμαλιστικά και συγγραφικά διεθνή Standards. Γίνεται προσπάθεια κατανόησης προσεγγιστικών μεθόδων της μορφής Αιτίου – Αποτελέσματος, κάνοντας χρήση επαγωγικών και απαγωγικών τρόπων σκέψης. Μέσα από τις παραδόσεις, ιδιαίτερα των ασκήσεων πράξης, ο φοιτητής μαθαίνει τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και τελικά συγγραφής εργασιών με θεωρητικό και εμπειρικό μέρος. Μαθαίνει να διαμορφώνει ερωτηματολόγια, να οργανώνει πρωτογενείς έρευνες, να αναζητά δευτερογενείς πηγές, να επισκοπεί τη διεθνή βιβλιογραφία, να επεξεργάζεται τα στοιχεία και να τα αποτυπώνει σε γραπτό, επιστημονικά αποδεκτό, κείμενο.
Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει ιδιαίτερα σήμερα, που η γνώση μεταδίδεται ταχέως, είναι
πολυεπίπεδη, εύκολο να την εντοπίσεις, αλλά δύσκολο να την χρησιμοποιήσεις επί σκοπώ και η αναγνώριση του επιστήμονα γίνεται κυρίως μέσα από το δημοσιευμένο γραπτό και πρωτότυπο έργο του. Επιτυγχάνεται μέσα από τα διάφορα επίπεδα σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), μέσα από τις παρουσιάσεις σε διεθνή Συνέδρια (Conference), από επιστημονικές εργασίες (Papers), σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Journals), από μονογραφίες και γενικά από αναγνωρισμένα διεθνώς έντυπα των διαφόρων επιστημονικών ενώσεων και θεσμών.