Το μάθημα εξετάζει το διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της διαφήμισης. Ξεκινά από μια ιστορική αναδρομή της ιστορίας της διαφήμισης και γρήγορα περνά στο σύγχρονο πλαίσιο της διαφήμισης όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων. Παρουσιάζονται πετυχημένα παραδείγματα και γίνεται συζήτηση πάνω σε διεθνείς και ελληνικές διαφημιστικές καμπάνιες. Οι φοιτητές σχεδιάζουν από την αρχή μια διαφημιστική καμπάνια και έρχονται σε επαφή με σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Έμφαση δίνεται στο ρόλο των κοινωνικών μέσων (LinkedIn; Facebook; Instagram; Twitter, Youtube; corporate website-blog) και στα πλεονεκτήματα και διαφορές που προσφέρουν ανάλογα με το κοινό στόχο. Σε συνεννόηση με το τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης στελεχών επικοινωνίας και στελεχών διαφημιστικών γραφείων από τοπικές (Σέρρες) ή κοντινές (Κιλκίς, Θεσσαλονίκη) επιχειρήσεις για παρουσίαση καλών πρακτικών.

Στόχοι μαθήματος:

Το μάθημα επιδιώκει να περιγράψει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τρόπους, τα μέσα και τις μεθόδους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να προβάλλουν τις ίδιες και τα προϊόντα τους στους καταναλωτές μέσω της διαφήμισης. Επίσης στοχεύει να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον πολλαπλό ρόλο της διαφήμισης στην σύγχρονη οικονομία και τις κοινωνίες.

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν:

•      Η αναγνώριση του συνεχώς μεταβαλλόμενου ρόλου της διαφήμισης.

•      Η εξοικείωση με εργαλεία και τεχνικές διαφήμισης.

•      Ο σχεδιασμός και η γνώση των μέσων υλοποίησης της διαφημιστικής καμπάνιας. 

•      Η κατανόηση των κοινωνικών μέσων και ο τρόπος αξιοποίησης τους στη διαφήμιση.

•      Η κατανόηση λειτουργίας ενός τμήματος επικοινωνίας.

•      Η κατανόηση λειτουργίας ενός διαφημιστικού γραφείου.