Στο μάθημα εξετάζονται οι έννοιες του μοντερνισμού όπως εκφράστηκαν στα καλλιτεχνικά ρεύματα και κινήματα του α΄ μισού του 20ού αιώνα με έμφαση στις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική. Αναλύονται βασικοί σταθμοί και επαναστατικές τομές στην ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ού αιώνα και τίθενται ιστορικά και θεωρητικά ζητήματα που αφορούν στη μελέτη, την κατανόηση και τον κριτικό στοχασμό πάνω στα μοντέρνα κινήματα και έργα. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των αισθητικών, κοινωνικών και ιστορικών παραγόντων διαμόρφωσης του πλαισίου του μοντερνισμού και των κινημάτων της πρωτοπορίας στις εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική και τις εφαρμοσμένες τέχνες, καθώς και στο δυναμικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης των τεχνών. Εξετάζονται ορισμένες βασικές θεωρητικές μέθοδοι πλαισίωσης της τέχνης του 20ού αιώνα, όπως προκύπτουν τόσο σύγχρονα όσο και υστερόχρονα μέσα από τον λόγο των κριτικών, ιστορικών και των καλλιτεχνών και η σχέση τους με την τέχνη μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα καλλιτεχνικής πράξης. Τέλος, τίθενται τα βασικά ζητήματα που αφορούν στη μοντέρνα τέχνη σε αντιπαραβολή με τη μεταμοντέρνα κατάσταση.