Το μάθημα «Αρχές Μάρκετινγκ» εισάγει τους φοιτητές/τριες στις τεχνικές διοίκησης προϊόντος (Product – Brand Management), δηλαδή, (α) στον τρόπο με τον οποίο ένα προϊόν διαφοροποιείται, με βάση τα τεχνικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά, από άλλα ομοειδή προϊόντα, (β) την κοστολόγηση προϊόντος και συνεπώς την τιμή του, (γ) τη διάθεσή του στην αγορά και συνεπώς την πρόσβασή του καταναλωτή σε αυτό και (δ) την ανάδειξή του στα ΜΜΕ με σκοπό να γίνει γνωστό στο κοινό. Πλην αυτών των τεσσάρων περιοχών ευθύνης (τα λεγόμενα “P” του μείγματος μάρκετινγκ: Product, Price, Place, Promotion), η επιστήμη του μάρκετινγκ επικεντρώνεται σε μελέτες που αφορούν την καταναλωτική συμπεριφορά, την καταναλωτική προτίμηση (ανάγκη ή/και επιθυμία), μελέτες οι οποίες βοηθούν τους μάρκετερ να «τμηματοποιούν» το καταναλωτικό κοινό (μικρότερες ομάδες κοινών με διαφορετικές προτιμήσεις και διαφορετικό βαλάντιο) και έτσι να τοποθετούν τα προϊόντα τους στην αγορά («positioning») με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται επιθυμητά σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών.

Syllabus:

 • Αντικείμενο και ιστορική εξέλιξη του Μάρκετινγκ. 
 • Εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του Μάρκετινγκ. 
 • Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ στην ένδυση. 
 • Η σημασία της έρευνας Μάρκετινγκ. 
 • Καθορισμός της αγοράς-στόχου, τμηματοποίηση της αγοράς ένδυσης, τοποθέτηση του προϊόντος/επωνυμίας ένδυσης. Μίγμα Μάρκετινγκ: 
 • Η στρατηγική του προϊόντος. 
 • Η στρατηγική της τιμολόγησης στην ένδυση. 
 • Η στρατηγική του συστήματος
 • διανομής στην ένδυση. 
 • Η στρατηγική της επικοινωνίας και προβολής στην ένδυση.
 • Διεθνείς Στρατηγικές Μάρκετινγκ στην ένδυση. Νέες μορφές Μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικό
 • Μάρκετινγκ (e-marketing) στην ένδυση.