Ο κλάδος του βιομηχανικού σχεδιασμού περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη σχεδίαση, την εξέλιξη και την υλοποίηση ιδεών με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και της αισθητικής εμφάνισης διάφορων προϊόντων. Ο σχεδιαστής βιομηχανικού προϊόντος έχει σαν βασικό αντικείμενό του το σχεδιασμό προϊόντων ακολουθώντας τις εκάστοτε τάσεις της αγοράς. Στόχος του μαθήματος ‘Βιομηχανικός Σχεδιασμός (design) I’ είναι να αναπτύσσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ερευνούν και να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες τάσεις της αγοράς και να σχεδιάζουν διάφορα προϊόντα επιλύοντας προβλήματα βασιζόμενοι στην έρευνά τους.