Το μάθημα «Δημόσιες Σχέσεις» επιδιώκει να περιγράψει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση ή οργανισμός μπορεί να οικοδομήσει και να διατηρήσει καλές σχέσεις με τις διάφορες ομάδες με τις οποίες σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί, σε διαπροσωπικό ή μαζικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει οι φοιτητές να κατανοήσουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τόσο  τη φιλοσοφία, όσο και τα μέσα εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων.