Το μάθημα «Επιχειρησιακή Επικοινωνία» επιδιώκει να διασαφηνίσει στους φοιτητές τους τρόπους με τους οποίους ένας εργαζόμενος, ένα στέλεχος ή μια επιχείρηση ή οργανισμός μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινό, σε διαπροσωπικό ή μαζικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει τους επαγγελματικούς του σκοπούς.

Η ύλη του μαθήματος έχει ως στόχο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την ανθρώπινη – κοινωνική επικοινωνία και, κυρίως, την επιχειρησιακή επικοινωνία. Επίσης επιδιώκει να μάθουν οι φοιτητές τρόπους και τεχνικές με τους οποίους τα στελέχη ενός οργανισμού επικοινωνούν αποτελεσματικότερα και επιλύουν προβλήματα στο πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού.

·