Η ερευνητική πρακτική του μαθήματος υπογραμμίζει την εξέλιξη της ιδέας σε σχήμα, ως σχεδιαστική δράση. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την δομημένη σχέση ενός επίπλου, ως μια εικόνα; Ποιος θα είναι ο ρόλος που θα πρέπει να εκχωρήσουμε στην εννοιολογική αυτή συνένωση με τον χώρο;  Τα ερωτήματα που τίθενται ουσιαστικά αφορούν το σύστημα κατασκευής, και χωρικής ένταξης ενός επίπλου, και πως αυτό μπορεί να επιτρέψει την οργανική συνοχή, και την δημιουργία μιας στοχευμένης διαμόρφωσης χώρου. Η έκθεση ενός επίπλου, ως μια χωροταξική παράσταση, είναι αποτελεσματική όταν μπορεί να παράγει πολύπλοκες αισθητικά σχέσεις. Κάθε τέτοια τοπολογία θα πρέπει να  αντιπροσωπεύει τον τρόπο που σχετίζεται η χρηστική υπηρεσία ενός επίπλου στον χώρο. Στόχος: Πρωτοποριακός σχεδιασμός και κατασκευή επίπλου μέσα από την εφαρμογή δημιουργικών και βιομηχανικών διεργασιών. Μορφική τόνωση από την εμφάνιση νέων τεχνικών παραγωγής όπως ίνες γυαλιού, πλαστικού, αλουμίνιου και παράγωγα τεχνολογίας ξύλου. Ο σχεδιαστικός επαναπροσδιορισμός της μορφής ενός επίπλου και η δημιουργία εικονικών μοντέλων σε πραγματικό χρόνο (AD, Active Directory). Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του μαθήματος είναι: -Συνδυασμός δημιουργικής καινοτομίας με τεχνικούς κλάδους και σύγχρονες εφαρμογές. -Σχέση του εργαλείου κατασκευής με το τελικό σχήμα (λογική του χρόνου). -Σύνδεση στοιχείων κύκλου ζωής του επίπλου και ένταξη νέων τεχνολογιών σε μια νέα αντίληψη. -Οι στρατηγικές παραγωγής της ιδέας και ορισμός του επίπλου. -Αξιολόγηση των πόρων και των αναπτυξιακών στρατηγικών. -Προώθηση νέων σχεδιαστικών προτάσεων. -Άρθρωση λόγου πάνω στο μορφικό αποτέλεσμα [(σενάριο),formscript]. -Βελτίωση της οπτικής αντίληψης  απέναντι στην μορφή και αύξηση του εικαστικού λεξιλογίου που σχετίζεται με το σχεδιασμό επίπλου.