Προδιαγραφές, επιλογή κατάλληλων τοπογραφικών οργάνων, διαδικασίες αναγνώρισης, εξάρτησης και τοπογραφικής αποτύπωσης, απόδοση διαγράμματος, χαράξεις για πολεοδομικές εφαρμογές και γραμμικά έργα, εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας.