Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα εξετάζει το διευρυμένο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Ηθικής. Επιχειρεί να προσφέρει ολιστική κατανόηση του σύνθετου όρου και της σημαντικότητας της ΕΚΕ στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Αρχικά συστήνεται ο όρος στους φοιτητές μελετώντας τις θεωρίες εξέλιξης του από την αρχική εταιρική φιλανθρωπία έως τη σύγχρονη ολιστική προσέγγιση της εταιρικής υπευθυνότητας και της θεωρίας των ενδιαφερομένων μερών. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούν τα στελέχη ΕΚΕ και εκλείπουν από την αγορά εργασίας όπως η κατάρτιση Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με τα πρότυπα Global Reporting Initiative και τα πρότυπα διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΑΑ1000SES). Θα δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό την υλοποίηση και την αποτίμηση των προγραμμάτων ΕΚΕ καθώς επίσης και στους μηχανισμούς διαχείρισης χορηγιών και δωρεών. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία μέσω ενός συνδυασμού θεωρίας και ασκήσεων και πραγματικών μελετών περίπτωσης τοπικών επιχειρήσεων και μετά το πέρας των μαθημάτων θα έχουν κατανοήσει πλήρως τη σύνθετη λειτουργία εντός εταιρικού τμήματος ΕΚΕ, τις προκλήσεις του και τη σημαντικότητα του στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Σε συνεννόηση με το τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης στελεχών ΕΚΕ από τοπικές (Σέρρες) ή κοντινές (Κιλκίς, Θεσσαλονίκη) επιχειρήσεις για παρουσίαση καλών πρακτικών.

 

Στόχοι μαθήματος:

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

-          Να γνωρίζουν τις έννοιες και να κατανοούν τις τάσεις στα ζητήματα επιχειρηματικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

-          Να γνωρίζουν τις μορφές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να σχεδιάζουν επιχειρηματικές δράσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές.

-          Να γνωρίζουν τις μορφές ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να σχεδιάζουν επιχειρηματικές δράσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές.

-          Να αναπτύσσουν και υποστηρίζουν επιχειρήματα υπέρ (ή κατά) της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής.

-          Να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται ηθικά διλήμματα που προκύπτουν στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τις ηθικές θεωρίες και άλλα μοντέλα λήψης ηθικών αποφάσεων.

-          Να αναγνωρίζουν και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να επιλύουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις σχέσεις της επιχείρησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν:

•      Η ικανότητα να αναγνωρίζουν τους όρους και την εξέλιξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

•      Η εξοικείωση με τα πρότυπα Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

•      Η κατανόηση του πλαισίου δωρεών και χορηγιών.

•      Η ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ΕΚΕ και η κατανόηση της ανάγκης σύνδεσης τους με τη στρατηγική της εταιρείας.

•       Η ικανότητα πραγματοποίησης «Ανάλυσης Ουσιαστικότητας» (Materiality Analysis).

•      Η ικανότητα χαρτογράφησης Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder Mapping).

•      Η ικανότητα δημιουργίας Συγκριτικού Πίνακα ΕΚΕ (CSR Reporting Benchmarking).

•      Η κατανόηση της αποτίμησης των επιδράσεων προγραμμάτων ΕΚΕ.