Στόχοι του Μαθήματος:

Οι στόχοι του παρόντος μαθήματος  είναι να εισαγάγει τους φοιτητές  στη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών πάνω στην ηλιακή θερμική ενέργεια και ακτινοβολία και στις εφαρμογές τους. Θα παρέχει γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση σύγχρονων ενεργητικών και παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, καθώς και για την παραγωγή ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος θα περιλαμβάνουν:

•       Βασικές γνώσεις σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία.

•       Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας.

•       Ενεργητική ηλιακή θέρμανση,

•       Παθητική ηλιακή θέρμανση,

•       Ηλιακός δροσισμός,

•       Ηλιακά θερμικά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

•       Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Τεχνολογίες, Διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα, Ολοκληρωμένα Συστήματα Ενέργειας)

•       Περιβαλλοντολογικός Αντίκτυπος των Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας.

 

Βιβλιογραφία:

•       J. Duffie & W.A. Beckman, “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley & Sons, Third edition, 2006.

•       S. Kalogirou, “Solar Energy Engineering: Processes and Systems”, Elsevier, 2009.

•       V. Goetzberger & U. Hoffmann, “Photovoltaic Solar Energy Generation”, Springer-Verlag, 2005.

•       P. Lynn, “Electricity from Sunlight: An Introduction to Photovoltaics”, Wiley, 2010.

•       T. Markvart & L. Castaner, Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications”, Elsevier, 2003.

•       G. Boyle (Editor), “Renewable Energy”, OxfordUniversity Press, 2004.

•       L. Freris & D. Infield, “Renewable Energy in Power Systems”, Wiley, 2008.

•       M. Kaltschmitt, W. Streicher & A. Wiese (Editors), “Renewable energy: Technology, Economics and Environment”, Springer, 2007.