Το μάθημα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων Ι (ΕΑ106), αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων. Πραγματεύεται στοιχεία του χώρου, τη γεωμετρία του, το βασικό λεξιλόγιό του, καθώς και τη σωστή λειτουργικότητά του.

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση θεμελιωδών αρχιτεκτονικών εννοιών και ζητημάτων ανάλυσης και σύνθεσης του χώρου, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ο πειραματισμός, η διερεύνηση και διατύπωση πολλαπλών προσεγγίσεων και ιδεών μιας αρχιτεκτονικής σύνθεσης, αλλά και η εξοικείωση με διάφορα εκφραστικά μέσα και αναπαραστατικές τεχνικές.

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο άξονες, την θεωρία και την εφαρμογή. Στο θεωρητικό σκέλος πραγματοποιείται σειρά διαλέξεων από τους διδάσκοντες του μαθήματος με τη χρήση οπτικού υλικού, όπου τα θέματα που παρουσιάζονται αναλύονται και συζητούνται με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες εκπονούν θεωρητική ατομική εργασία..
Οι φοιτητές/τριες εκπονούν αρχικά εργαστηριακές ασκήσεις και στη συνέχεια μια ολοκληρωμένη μελέτη [project], ατομικά . Ολοκληρώνουν με παρουσιάσεις των εργασιών τους στην τάξη.