Εισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας. Παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, έλεγχος ποιότητας αποδοχής, έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας και βελτίωση ποιότητας στη φάση σχεδίασης. Αναλύονται οι σειρές προτύπων ISO 9000:2008, το ISO 17025 και το ISO 22000

Φυσικά μεγέθη και μετρήσεις. Διάκριση μεγεθών, συστήματα μονάδων, θεωρία σφαλμάτων, αβεβαιότητα μετρήσεων, βαθμονόμηση οργάνων.  Διαστατική Μετρολογία. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά τεχνολογικών επιφανειών. Συμβολομετρία. Μέτρηση ευθυγραμμότητας, επιπεδότητας, καθετότητας. Συστήματα μέτρησης σφαιρικότητας, κυκλικότητας, κυλινδρικότητας. Μέτρηση γωνιών. Μέτρηση Σπειρωμάτων. Έλεγχος διαστάσεων και ανοχών μέσω μετρητικών μηχανών CMM, CT κλπ.