• Εισαγωγή – Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
  • Φ/Β τεχνολογία (ημιαγωγοί, φωτοβολταϊκό φαινόμενο, Φ/Β στοιχείο)
  • Συσκευές και εξαρτήματα Φ/Β εγκαταστάσεων
  • Διαμόρφωση Φ/Β εγκατάστασης (αριθμός συλλεκτών, διάταξη, σύνδεση Φ/Β Συλλεκτών, έλεγχος συμβατότητας με αντιστροφέα, Μονογραμμικό και Πολυγραμμικό διάγραμμα Φ/Β) 
  • Υπολογισμοί Φ/Β εγκατάστασης (ενεργειακή απόδοση, καλωδιώσεις, έλεγχος πτώσης τάσης, κ.α.)
  • Γείωση και αντικεραυνική προστασία
  • Σύνδεση στο Δίκτυο (μέσα ζεύξης, διατάξεις προστασίας, υποσταθμός ΜΤ, κ.α.
  • Εγκαταστάσεις Αιολικών Σταθμών