• Εισαγωγή - Βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Κανονισμοί & Πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πρόληψη ατυχημάτων
  • Χαρακτηρισμός εγκαταστάσεων και περιβάλλον λειτουργίας
  • Μονωμένοι αγωγοί και καλώδια
  • Προσδιορισμός των καλωδίων/γραμμών τροφοδοσίας φορτίων βάσει θερμικής φόρτισης και επιτρεπόμενης πτώσης τάσης
  • Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ
  • Σύνδεση ηλεκτρικών κινητήρων με το δίκτυο και λειτουργία (ζεύξη, εκκίνηση, προστασία, κτλ)
  • Εγκαταστάσεις ΧΤ στη βιομηχανία