Αποσκοπεί στην απόκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές να μπορούν, με τη  χρήση προγραμμάτων σχεδίασης με ΗΥ, να αποδώσουν τον χαρακτήρα κυρίως υφιστάμενων ή προτεινόμενων/σχεδιαζόμενων χώρων αρχιτεκτονικής κλίμακας σε 3 διαστάσεις. Το μάθημα έχει παράλληλα θεωρητικό και  εργαστηριακό χαρακτήρα.

Ο θεωρητικός χαρακτήρας αφορά σε : προετοιμασία - κανόνες και τεχνικές μετασχηματισμού μοντέλων 2 διαστάσεων σε 3 διαστάσεις, τρόπους και περιορισμούς 3Δ μοντελοποίησης, γραμμική - επιφανειακή και συμπαγής μοντελοποίηση, επεξεργασία 3Δ μοντέλων, τρόποι και τεχνικές 3Δ αναπαράστασης μοντέλων, ενσωμάτωση - σύνδεση και επικοινωνία 3Δ μοντέλων με αντίστοιχα περιβάλλοντα άλλων συστημάτων ψηφιακής σχεδίασης, υπολογιστικές αρχιτεκτονικές μετρήσεις και αυτοματοποιήσεις, κλπ.

Ο εργαστηριακός χαρακτήρας θα αφορά σε αρχιτεκτονικό και μορφολογικό περιεχόμενο που θα απαντά σταδιακά σε ένα εξελισσόμενο πλαίσιο απαιτήσεων που θα καλύπτει τόσο συγκεκριμένες υπάρχουσες εκπαιδευτικές ή εργαστηριακές ανάγκες φοιτητών, όσο και σε τεχνικές, καινοτόμους τρόπους ενσωμάτωσης συνθέσεων 3Δ όγκων σε άλλες πλατφόρμες σχεδίασης, πολυμεσικό υλικό, διαδικτυακές πλατφόρμες, δορυφορικές εικόνες, και ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές σε όλα τα ψηφιακά μέσα (ΗΥ, Tablet, κινητά).

Ως αποτέλεσμα οι 3Δ όγκοι θα έχουν ένα πολλαπλό ρόλο: α) Συνεισφορά στην αρχιτεκτονική αναπαράσταση και χωρική αντίληψη και β) 3Δ μοντέλα ως «πυρήνες» πολυμεσικού υλικού προς χρήση για δημιουργία ή ενσωμάτωση σε μελλοντικές χωρικές ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των απόλυτων και συγκριτικών μεγεθών του χώρου, στη χωρική αντίληψη με μια κριτική αρχιτεκτονική προσέγγιση μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων,  τρόπων ψηφιακής προσομοίωσης και σύγκρισης αναλογικών και ψηφιακών αναπαραστάσεων.