Η επιστήμη των λογιστικών και διοικητικών ελέγχων μέσα σε μία επιχείρηση ή οργανισμό.

Αναλύεται τόσο μέσα από τη σκοπιά του εσωτερικού ελεγκτή και του αντίστοιχου τμήματος του Εσωτερικού Ελέγχου, 

όσο και από την πλευρά του Εξωτερικού Ελεγκτή ή Ορκωτού Λογιστή.

Αναλύονται τα μέσα ελέγχου, οι αδυναμίες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, όπως και οι ιδιαιτερότητες του κάθε ελέγχου βάσει της φύσης, του μεγέθους της κάθε επιχείρησης όπως και του κάθε λογιστικού ή περιουσιακού στοιχείου.