Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/-τριας στην εφαρμοσμένη

οικονομική-λογιστική διαχείριση επιχειρήσεων, με μερική αναφορά στον τρόπο τήρησης

απλογραφικών βιβλίων/προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης και έμφαση στη μηχανογραφική

τήρηση των διπλογραφικών βιβλίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Το

μάθημα δομημένο σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος έχει ως κύριο στόχο τόσο την πρακτική

όσο και την θεωρητική κατανόηση των ανωτέρω. Ο φοιτητής, μέσα σε περιβάλλον πλήρους

μηχανογράφησης, μαθαίνει την εφαρμογή διαφόρων λογιστικών προγραμμάτων τήρησης

διπλογραφικών βιβλίων, καταχωρεί λογιστικά γεγονότα με πραγματικά παραστατικά και ενεργεί

όλες τις εγγραφές κι απαιτούμενες ενέργειες μέχρι και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.