Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με την έννοια της Τοπογραφίας, με την κατανόηση των θεμελιωδών προβλημάτων της Τοπογραφίας, Υψομετρίας, Εμβαδομετρίας, Ταχυμετρίας και αποκτούν την δυνατότητα σύνταξης ανεξαρτήτων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Εκπαιδεύονται στην χρήση απλού Τοπογραφικού εξοπλισμού συλλέγοντας μετρήσεις πεδίου, επεξεργασία των μετρήσεων και απόδοση σε απλό Τοπογραφικό σχέδιο σε χαρτί