Το μάθημα υλοποιείται μέσα από διαλέξεις, ενεργητική συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων της πράξης καθώς και με συμμετοχή σε εργαστήρια.

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι:

Θεμελιώδη της Τεχνικής θερμοδυναμικής,  καταστατικά μεγέθη,  καταστάσεις νερού και ατμού,  καύση,  βασικές εξισώσεις καύσης, υπολογισμοί παροχής αέρα καύσης, σύσταση καυσαερίων,  παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, περιβαλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και χρήση ενέργειας,  καύσιμα,  τύποι καυστήρων,  περιγραφή και λειτουργία ατμοπαραγωγών,  ισοζύγια ενέργειας σε εναλλάκτες και λέβητες,  μετάδοση θερμότητας σε βασικά τμήματα του ατμοπαραγωγού,  καπνοδόχος,  υπολογισμός σημείου δρόσου καυσαερίων,  δίκτυα σωληνώσεων ατμού,  στοιχεία δικτύων ατμού, υπολογισμοί απωλειών πίεσης, θερμότητας, ατμοπαγίδες,  δίκτυα συμπυκνωμάτων,  κατασκευαστικά στοιχεία δικτύων,  επεξεργασία νερού για χρήση σε ατμολέβητες,  κανονισμοί ασφαλείας λειτουργίας ατμολεβήτων,  βασικές αρχές λειτουργίας ατμοστροβίλων,  υπολογισμός ροής σε πτερυγώσεις,  τρίγωνα ταχυτήτων,  θερμοδυναμικός υπολογισμός,  στόβιλοι δράσης και αντίδρασης,  υπολογισμός βαθμού απόδοσης στροβίλου,  κύκλοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κύκλος RANKINE,  ισοζύγια ενέργειας σε κύκλους παραγωγής ισχύος,  υπολογισμός του βαθμού απόδοσης,  μέθοδοι βελτίωσης του βαθμού απόδοσης,  εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μελλοντικές κατευθύνσεις.

Στο εργαστήριο υλοποιούνται τα παρακάτω πειράματα στην εργαστηρική διάταξη παραγωγής υπέρθερμού ατμού μέχρι 400 kg/h και  ηλ. ισχύος μέχρι 15 kW

Ισοζύγιο ενέργειας ατμολέβητα,  ανάλυση καυσαερίων,  απώλειες θερμότητας από μονωμένο σωλήνα,  ισοζύγιο ενέργειας σε ατμοστρόβιλο,  ισοζύγιο ενέργειας σε εναλλάκτη συμπυκνωτή,  υπολογισμός βαθμού απόδοσης κύκλου RANKINE.  Συγχρόνως τα πειραματικά αποτελέσματα συγκρίνονται  με τα αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών ώστε να αποκτηθεί από τους φοιτητές η αντίληψη του συσχετισμού των φυσικών φαινομένων με τις μεθοδολογίες των υπολογισμών.

Επίσης στο εργαστήριο υπάρχει μονάδα θαλάμου καύσης για εξοικίωση των φοιτητών με τη λειτουργία των καυστήρων και τη ρύθμιση των παραμέτρων της καύσης.